Regel 4: Het racket

Het racket
Rackets die niet voldoen aan de volgende specificaties, zijn voor het spelen volgens de Tennisspelregels niet goedgekeurd:

a. Het slagoppervlak (de besnaring) van het racket moet vlak zijn en bestaan uit een patroon van gekruiste snaren, die verbonden zijn met een raam (frame) en die om en om gevlochten zijn of aan elkaar bevestigd, waar zij elkaar kruisen, en het patroon van besnaren moet zoveel mogelijk gelijkvormig zijn, vooral in het midden niet minder dicht dan in enig ander deel.

Het racket moet zodanig zijn ontworpen en bespannen, dat de speelkarakteristieken aan beide kanten gelijk zijn.

Aan de snaren mogen geen voorwerpen of uitsteeksels bevestigd zijn, tenzij deze uitsluitend en in het bijzonder worden aangewend om slijtage, springen of trilling te beperken of te voorkomen, en voor deze doeleinden redelijk van afmeting zijn en op een redelijke plaats zijn aangebracht.

b. Voor professioneel tennis mag vanaf 1 januari 1997 de totale lengte van het frame van het racket – de handgreep inbegrepen – niet groter zijn dan 73,66 cm (29 inches).

Voor niet-professioneel tennis mag vanaf 1 januari 2000 de totale lengte van het frame van het racket – de handgreep inbegrepen – niet groter zijn dan 73,66 cm (29 inches).

Tot 1 januari 2000 mag de maximale lengte van een racket voor niet-professioneel tennis 81,28 cm (32 inches) zijn.

De totale breedte van het frame van het racket mag niet groter zijn dan 31,75 cm (12,5 inches).

Het totale bespannen oppervlak mag niet langer zijn dan 39,37 cm (15,5 inches) en niet breder dan 29,21 cm (11,5 inches).

c. Aan het frame, met inbegrip van de handgreep, mogen geen voorwerpen en apparaatjes bevestigd zijn, tenzij deze uitsluitend en in het bijzonder worden aangewend om slijtage, springen of trilling te beperken of te voorkomen, of het gewicht te verdelen.

Alle voorwerpen en apparaatjes moeten voor zulke doeleinden redelijk van afmeting zijn en op een redelijke plaats zijn aangebracht.

d. Het frame, met inbegrip van de handgreep en de snaren, mag geen enkele voorziening hebben, die het mogelijk maakt om gedurende het spelen van een punt

– de vorm van het racket wezenlijk te veranderen
– of de verdeling van het gewicht te wijzigen in de richting van de lengte-as van het racket, waardoor de balans zou veranderen,
– of met opzet welke fysische eigenschap dan ook te veranderen die de prestatie van het racket tijdens het spelen van een punt kan beïnvloeden.

De Internationale Tennis Federatie beslist over de vraag of een racket of prototype aan de bovengenoemde specificaties voldoet of anderszins wel of niet wordt goedgekeurd om er mee te spelen. Dergelijke beslissingen kunnen op haar eigen initiatief worden genomen of op aanvraag van welke bonafide belanghebbende dan ook, daaronder begrepen elke speler, fabrikant van tennisartikelen, nationale bond of leden daarvan. Dergelijke beslissingen en aanvragen moeten worden genomen c.q. gedaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde „Review and Hearing Procedures” van de I